84 vị Bồ Tát trong chú Đại Bi hiển linh cứu khổ cứu nạn

84 vị Bồ Tát trong chú Đại Bi hiển linh cứu khổ cứu nạn

Mỗi câu trong bài chú Đại Bi sẽ đại diện cho hình ảnh của một vị Bồ Tát, Phật, Tôn Giả hoặc Thần Thánh được Đức Quan Âm Bồ Tát hóa thân. Chú Đại Bi được coi là chân ngôn của Bồ Tát Quán Thế Âm, với công dụng và oai lực to lớn. Chú Đại Bi xuất hiện trong các lễ tụng niệm cầu an, cầu siêu và tụng kinh bộ. Được coi là câu thần chú phổ biến thứ 2 trong Phật giáo Đại Thừa, chú Đại Bi thể hiện lòng từ bi vô lượng của chư Phật và Bồ Tát dành cho chúng sinh. Tụng niệm chú Đại Bi có thể xua tan những nghiệp xấu, thanh lọc, chữa lành và bảo vệ. Theo quan điểm tâm linh, chúng ta tin rằng với tấm lòng từ bi vĩ đại của Bồ Tát, tụng niệm chú Đại Bi có thể giảm bớt những đau khổ và khó khăn mà chúng ta đang phải trải qua.

Mỗi câu trong bài chú Đại Bi lại tượng trưng cho hình ảnh một vị Phật, Bồ Tát, Tôn Giả hoặc Thánh Thần hóa thân bởi Đức Quán Âm Bồ Tát. Hãy cùng tìm hiểu về ý nghĩa của từng câu và hình ảnh tương ứng.

1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da

Cùng quy y tâm, ý và thân cho Tam Bảo vô tận vô biên khắp mười phương, suốt cả ba đời.

1

2. Nam mô a rị da

Kính lễ các bậc Thánh giả, xa ác pháp bất thiện.

2

3. Bà lô yết đế thước bát ra da

Quán Thế Âm quán chiếu khắp nơi, thấu suốt nỗi đau của chúng sinh, để cứu độ chúng sinh.

3

4. Bồ đề tát đỏa bà da

Bồ Tát mang thiên binh và thiên tướng đến giải thoát chúng sinh thoát khỏi kiếp khổ nạn.

4

5. Ma ha tát đỏa bà ha

Xin dâng lên các vị Bồ Tát đã tự giác ngộ và giúp đỡ chúng sinh, và phát tâm bồ đề trước chư vị Bồ Tát.

5

6. Ma ha ca lô ni ca da

Xin cúi đầu kính lễ thần chú Đại Bi.

6

7. Án

Thần chú Án tổng hợp 10 pháp môn vi diệu, có sức mạnh khiến các ác quỷ, ác thần phải kính sợ và tuân theo, thể hiện sức mạnh giáo hóa với muôn loài.

7

8. Tát bàn ra phạt duệ

Tứ Đại Thiên Vương sẽ đến hộ pháp và bảo vệ.

8

9. Số đát na đát tả

Thỉnh cầu lợi ích từ Tam Bảo, thu hút các vị thần đến để giảng dạy bằng chánh pháp.

9

10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a lị da

Vô lượng vô biên các vị Bồ Tát, Thiên Long bát bộ đều phải kính lễ sự vô ngã của các vị thánh giả.

10

Sự kì diệu của Chú Đại Bi không thể chối cãi. Dù đây là một vấn đề tâm linh mà khoa học chưa thể lý giải, chúng ta tin rằng tụng niệm Chú Đại Bi có thể giúp chúng ta vượt qua khổ nạn, bệnh tật và những điều không như ý. Tụng niệm chú Đại Bi 108 lần mỗi ngày trong 1000 ngày sẽ mang lại niềm vui cho mười phương chư Phật, bình an và hạnh phúc cho gia đình, và sức khỏe dồi dào.