Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn Đà Ra Ni – Bí quyết diệt tội của 7 đức Phật

Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn Đà Ra Ni

Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn

Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn Đà Ra Ni là bản chú ngắn được trích từ “Ðại phương đẳng Ðà La Ni Kinh”. Đây là một trong những bài chú công phu của Thiền Môn vì đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đã thấy thương thời mạt pháp, khi mà “Các Tỳ Kheo sẽ hủy phạm bốn giới trọng và các Tỳ Kheo Ni sẽ phạm tám giới trọng.”

Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn

Chú Như Ý Bảo Luân Vương Đà Ra Ni, Chú Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, Chú Lăng Nghiêm, Chú Chuẩn Đề, Chú Dược Sư, Lục Tự Đại Minh Thần Chú, Kinh Thủ Lăng Nghiêm.

Thần chú này hay diệt được các tội tứ trọng, ngũ nghịch và mang lại vô lượng phước, nếu được thực hiện với tâm thành.

So sánh các bản Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn

Theo Nhị Khóa Hiệp Giải, Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn này chỉ có mấy câu: “Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà la ni đế. Ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha già đế, chơn lăn kiền, đế, tóa bà ha.”

Bản này nội dung rất sát với bản của Hòa Thượng Trí Thoát tụng. Tuy có một vài âm có trại đôi chút, nhưng không ảnh hưởng gì đến toàn cục.

Bản chú trên đây là bản do Hòa Thượng Thích Trí Thoát trì tụng, được đưa ra làm chuẩn trì tụng. Nếu ai ưa tụng chú này, chỉ cần nghe Hòa Thượng tụng và tự tụng theo, sẽ thuộc về ngay. Có nhiều bản phiên dịch khác, nhưng khi tôi tra lại tài liệu, chỉ thấy hai bản:

  1. Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn theo Nhị Khóa Hiệp Giải là:
    “Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà la ni đế. Ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha già đế, chơn lăn kiền, đế, tóa bà ha.”

  2. Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn theo “Kinh Đại Phương đẳng Đà Ra Ni” do Ngài Viên Đức dịch chỉ có mấy câu:
    “Ly bà ly bà đế Cừu ha cừu ha đế Đà la ly đế Ni ha la đế Tỳ ma ly đế Sa ha.”

Chú này ngắn đến lạ thường. Có thể do bản kinh của Ngài Viên Đức chỉ có như vậy hoặc do lỗi biên tập đánh máy. Nếu có ai biết, xin chỉ giúp tôi.

Chú Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn này trích từ Kinh Đại Phương đẳng Đà Ra Ni thuộc Đại Tạng Kinh chánh bản. Nay xin trích đăng bản dịch này của Ngài Viên Đức cho bạn đọc cùng thưởng lãm.

Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn Hòa Thượng Trí Thoát Tụng

Thật nhanh chóng, thâm thúy và hiệu quả, chú Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn đã giúp người ta diệt trừ tội lỗi và đạt được sự thanh tịnh tâm linh. Bạn cần đọc tụng 600 biến của chú này và sám hối một lần. Sau 67 ngày, bạn sẽ trải qua những mộng tướng và nhận biết rằng bạn đã trụ thanh tịnh địa, đầy đủ thanh tịnh giới.

Nếu bạn tu hành theo những nguyên tắc và điều khoản nghiêm ngặt khác nhau, bạn cũng sẽ đạt được thanh tịnh tâm linh và trụ thanh tịnh địa. Hãy thực hành những việc như không phạm giới tánh, không phá hiểm tín ngưỡng, không truyền bá lỗi của người khác, không khinh miếu thờ quỷ thần và không qua lại với những người có hành vi tiêu cực.

Người tu hành nên hiểu rõ và quan sát những nguyên tắc và điều khoản này. Điều này cũng áp dụng cho những việc khác. Có hai hạng người tu hành: người xuất thế tu hành và người tại thế tu hành. Người xuất thế tu hành không bị cấm những việc nêu trên, nhưng người tại thế tu hành lại bị cấm. Điều này giống như việc cha mẹ không cho trẻ đi xa trong khi cha mẹ có thể yên tâm khi con trở thành người lớn.

Chú Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn là một bí quyết quan trọng để diệt trừ tội lỗi và đạt được thanh tịnh tâm linh. Hãy tu hành và sám hối thường xuyên theo những nguyên tắc và điều khoản nghiêm ngặt để có một cuộc sống trọn vẹn và an lành.

(Article by Tuệ Tâm, 2021)