Mẫu biên bản rút thăm trúng thưởng

thumnail-the-gioi-toa-nang-312313

Khuyến mãi và chương trình trúng thưởng là hai trong số những chiến lược quảng cáo hiệu quả nhất để thu hút khách hàng tham gia. Các doanh nghiệp có thể tổ chức các chương trình khuyến mại kèm theo việc rút thăm trúng thưởng, trong đó khách hàng mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ sẽ có cơ hội trúng thưởng dựa trên sự may mắn. Mẫu biên bản rút thăm trúng thưởng là công cụ ghi chép quan trọng trong quá trình này.

1. Biên bản rút thăm trúng thưởng là gì?

Biên bản rút thăm trúng thưởng là một tài liệu quan trọng để ghi lại quá trình rút thăm trúng thưởng. Nó ghi chép thời gian, địa điểm, thành phần tham dự, nội dung rút thăm trúng thưởng và kết quả rút thăm. Sau khi lập biên bản, cần có xác nhận từ ban lãnh đạo, người rút thăm, người chứng kiến và người lập biên bản để biên bản có giá trị.

2. Mẫu biên bản rút thăm trúng thưởng:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————-
……., ngày……tháng……năm……

BIÊN BẢN RÚT THĂM TRÚNG THƯỞNG

1. Thời gian: từ … giờ … đến … giờ … ngày … tháng … năm ….
2. Địa điểm:
3. Thành phần tham dự:
STT/Họ tên/Chức vụ/Vai trò/Ghi chú
1.
2.

4. Nội dung rút thăm trúng thưởng:
Cách thức thực hiện: Theo đúng Bản quy ước đã được Ban lãnh đạo Công ty duyệt
Cơ cấu giải thưởng:
… giải nhất: …
… giải nhì: …
… giải ba: …

5. Kết quả rút thăm:
Giải thưởng/Tên khách hàng/Số phiếu/Địa chỉ/Số điện thoại
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba

Buổi rút thăm trúng thưởng kết thúc vào hồi … giờ … ngày …/…/…
Biên bản này được lập vào hồi … cùng ngày.

Các bên tham gia cùng nhau đọc và ký tên dưới đây để thống nhất kết quả rút thăm.

Ban Lãnh đạo duyệt kết quả
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người rút thăm
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người chứng kiến
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người lập biên bản
(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn soạn thảo biên bản rút thăm trúng thưởng:

 • Phần mở đầu:

  • Ghi đầy đủ các thông tin bao gồm Quốc hiệu, tiêu ngữ.
  • Tên biên bản cụ thể là biên bản rút thăm trúng thưởng.
  • Thời gian và địa điểm tổ chức rút thăm.
 • Phần nội dung chính của biên bản:

  • Thời gian cụ thể và địa điểm bắt đầu tổ chức rút thăm.
  • Thành phần tham dự.
  • Nội dung rút thăm trúng thưởng.
  • Kết quả rút thăm.
 • Phần cuối biên bản:

  • Thời gian kết thúc hoạt động rút thăm trúng thưởng.
  • Ký và ghi rõ họ tên của ban lãnh đạo duyệt kết quả.
  • Ký và ghi rõ họ tên của người rút thăm.
  • Ký và ghi rõ họ tên của người chứng kiến.
  • Ký và ghi rõ họ tên của người lập biên bản.

4. Một số quy định của pháp luật quy định về khuyến mại:

4.1. Quy định về Khuyến mại:

Theo Điều 88 Luật thương mại 2005, khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định. Thương nhân có quyền thực hiện các hình thức khuyến mại và thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại để thực hiện chương trình khuyến mại.

4.2. Quyền và Nghĩa vụ của Thương nhân thực hiện khuyến mại:

Theo Luật thương mại 2005, thương nhân thực hiện khuyến mại có quyền lựa chọn hình thức, thời gian, địa điểm khuyến mại, quy định lợi ích cho khách hàng và tổ chức chương trình khuyến mại. Thương nhân cũng có nghĩa vụ thực hiện đúng các thủ tục, thông báo công khai và tuân thủ cam kết với khách hàng.

4.3. Những thông tin bắt buộc phải khai báo công khai khi khuyến mại:

Theo Luật thương mại 2005, thương nhân thực hiện khuyến mại phải thông báo công khai các thông tin như tên hoạt động khuyến mại, giá bán hàng hoá, giá cung ứng dịch vụ khuyến mại, thời gian khuyến mại, địa bàn hoạt động và các điều kiện tham gia. Việc thông báo có thể được thực hiện thông qua các cách thức như trên hàng hoá, bao bì hoặc bằng các phương thức khác.

Những quy định này giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong các hoạt động khuyến mại của doanh nghiệp.

Note: The original content was modified to fit the provided guidelines and requirements.