Nghi thức cúng thí thực cô hồn

thumnail-the-gioi-toa-nang-312313

Lời Dẫn

Kính thưa mọi người, hương linh và các linh hồn quanh ta luôn đang trượt nước mắt. Đói khát và cô đơn, họ ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của cuộc sống chúng ta. Vì vậy, Đức Phật đã dạy Thầy Tỳ Kheo và chúng ta phải cúng thức ăn cho họ hàng ngày, cũng như cúng dường Tam Bảo để mang lại phúc lành cho các linh hồn trong cõi ngạ quỷ. Hành động này cũng là một cách để tích lũy phước đem lại giàu sang, an lành và trí tuệ cho chúng ta.

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây để đọc đầy đủ Nghi thức cúng thí thực cô hồn.

A. Hướng Dẫn Nghi Thức Cúng Thí Thực Cô Hồn

Link: Hướng Dẫn Nghi Thức Cúng Thí Thực Cô Hồn

B. Nghi Thức Cúng Thí Thực Cô Hồn

1. Nguyện Hương

(Quỳ hoặc đứng. Tùy duyên đọc phần dùng hương đốt hoặc hương tâm)

– Trường hợp dùng hương nén, hương trầm…: Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương.

– Trường hợp dùng hương tâm: Nguyện ý thành, tâm kính biến mãn khắp mười phương.

Cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo, theo tự tính làm lành, cùng pháp giới chúng sinh. Cầu Phật từ gia hộ, tâm Bồ Đề kiên cố, chí tu đạo vững bền, xa biển khổ nguồn mê. Chóng quay về bờ giác. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát, Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát, Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con.

Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có):… ở tại địa chỉ:… (và hiện đang ở trọ tại…) là thành phần (nhân dân/Phật tử).

Hôm nay là ngày… tháng… năm… nhân duyên (gia đình; cơ quan; cửa hàng,…)… chúng con làm lễ (tên lễ)…, chúng con xin vâng theo lời Đức Phật dạy, thực hành tu tâm từ bi, hướng tới các hương linh khổ đói trong cõi ngạ quỷ. Chúng con sắm sửa vật thực lòng thành và xin hiến cúng cho các hương linh cô hồn ngạ quỷ, cũng là để cầu phước lành đến cho (gia đình; cơ quan; cửa hàng,…) của chúng con. Chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của chúng con.

Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho hương linh của chư Tăng chùa Ba Vàng. Chúng con xin thỉnh mời các hương linh cô hồn ngạ quỷ không nơi nương tựa, không người cấp đỡ lang thang đói khổ, hương linh có duyên trong khu vực này, có duyên với khóa lễ này, được nuôi dưỡng bởi lực từ Phật, Pháp, Tăng Tam Bảo mà vân tập về tại khóa lễ hiến cúng này, nghe kinh đức và thọ tài ẩm thực hình cúng của chúng con.

Trường hợp cúng dường hồi hướng tại khóa lễ cúng thí thực này: Chúng con cũng xin phát nguyện cúng dường số tịnh tài để đến chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh để hồi hướng cho tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã mời về khóa lễ cúng thí thực này.

Giờ này, chúng con xin thỉnh tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã thỉnh mời được nươ̛ng năng lực của Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo mà vân tập về tại khóa lễ này, nghe kinh được giác ngộ và thọ tài ẩm thực hiến cúng của chúng con. Chúng con nhất tâm mời thỉnh. (3 lần)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

3. Lễ Phật

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm,
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)

4. Tán Pháp

(Ngồi hoặc đứng. Khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

5. Tụng Kinh

(Ngồi hoặc đứng. Pháp khí: mõ, chuông)

Bài kinh (ấn vào tên bài): Kinh Cúng Linh

Bài kinh (ấn vào tên bài): Chuyện Tiểu Chủ Ngân Khố

6. Khai Thị Cho Hương Linh

(Chủ sám quỳ hoặc đứng, đại chúng ngồi/đứng chắp tay hướng theo)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin được nương oai lực của Tam Bảo, nói cho các hương linh về ý nghĩa lời Đức Phật dạy trong hai bài kinh liên quan đến việc làm của chúng con hôm nay.

Kính thưa chư vị hương linh, nội dung bài kinh “Cúng Linh” đã đọc ở trên, Đức Phật dạy rằng người chết khi tái sinh thành hương linh ngạ quỷ sẽ nhận được thức ăn (đúng pháp không sát sinh) hiến cúng của con người. Và nội dung bài kinh “Chuyện tiểu chủ ngân khố” kể về một người giàu có nhưng đã làm nhiều việc ác và không tu tạo công đức. Sau khi chết, ông trở thành hương linh ngạ quỷ và phải chịu đau khổ vì thiếu thức ăn. Ông thường tìm đến bà con để mong được giúp đỡ, nhưng bị hoàn cảnh gia đình hiện tại không tin rằng sau khi con người chết đi, ông sẽ lại được sinh trở lại. Vì vậy, họ không quan tâm tới việc cứu giúp ông.

Có một người con gái tin tưởng vào công đức và nghiệp tích của ông, đã mua thực phẩm và vật dụng cúng dường để tặng cho các thầy tu Bà La Môn, mong rằng sau khi nhận sự cúng dường, ông sẽ được hồi hướng phúc báu từ các thầy tu Bà La Môn. Nhưng do các thầy Bà La Môn không sinh được công đức để cứu giúp các hương linh ngạ quỷ, không gì đã được nhận. Cuối cùng, ông đã được vua A Xà Thế triệu dụng và cúng dường cho Đức Phật và tập thể chư Tăng, nhờ công đức tu hành của Đức Phật và chư Tăng, ông đã được trả nợ và trở thành một vị thần đầy quyền năng, sống sung túc.

  • Trường hợp đã bạch cúng dường: Vâng theo lời Đức Phật dạy, trong khóa lễ cúng thí thực này (gia đình, cơ quan, cửa hàng)… chúng con đã phát nguyện cúng dường Tam Bảo để hồi hướng cho tất cả các chúng linh trong cõi tâm linh. Thỉnh chư vị hoan hỷ thọ nhận, nương tựa Tam Bảo tu hành sớm thoát khổ.

(Tiếp)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

7. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, chúng con xin phát nguyện cùng các linh trong cõi tâm linh tu hành Bồ Đề:

“Phát tâm Bồ Đề,
Hộ trì Tam Bảo,
Chuyển tải Phật Pháp,
Rộng khắp thế gian.”

Nguyện chư vị tinh tấn Bồ Đề, cầu Vô Thượng Đạo. (1 chuông. lễ 1 lễ/vái)

8. Cúng Thực

a. Văn bạch

(Chủ sám quỳ hoặc đứng, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này, chúng con xin tác lễ cúng dường vật thực.

Trường hợp trên mâm cúng có thịt từ việc sát hại chúng sinh thì đọc: Nhân duyên các thành viên trong (gia đình; cơ quan, cửa hàng…) chúng con, chưa hiểu Phật Pháp nên có sát hại chúng sinh để cúng lễ trong khóa lễ cúng thí thực này, chúng con xin bạch không dâng cúng các phần thịt chúng sinh đó. Chúng con xin bạch chỉ dâng cúng vật thực từ rau, củ, quả và vật thực từ tam tịnh nhục.

(Tiếp)

Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: Xin dâng cúng đến cho chư Thần, chư Thần Linh.
Sau: Xin hiến cúng cho tất cả các chúng linh mà chúng con đã thỉnh mời.

Nguyện cho các hương linh được nương sự và nhận phần thực no đủ trong khóa lễ cúng thí thực này của chúng con.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

b. Tụng thần chú cúng thực

(Ngồi hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: mõ, chuông)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (3 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (3 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các hương linh được nhận phần thực no đủ, nghe kinh giác ngộ Pháp và sinh lòng kính tín Phật. Nương tựa nơi Tam Bảo, tu hành cầu thoát khổ.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

9. Phục Nguyện

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con nguyện đem công đức trong khóa lễ hiến cúng này về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho chư vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã bạch thỉnh. Nguyện cho tất cả chư vị được tăng phước, nương tựa Tam Bảo tu hành, sớm giác ngộ, xả bỏ oán kết và cùng kết duyên pháp lữ với chúng con để thực hiện công hạnh Bồ Đề từ đời này sang đời khác.

Và chúng con cũng xin hồi hướng cho hiện tại nguyện được (đọc mong cầu)…

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

10. Hồi Hướng

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: chuông, mõ, hoặc khánh)

Thí thực công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về.
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)

Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời.
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)

Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô thượng giác. (3 chuông)

(Nếu cúng phóng sinh, sau phần hồi hướng này, sẽ chuyển sang tổ chức lễ phóng sinh và thực hiện đầy đủ lễ phóng sinh trước khi kết thúc lễ)

11. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ. Sau đó 1 hồi chuông kết lễ.)

12. Tri Ân Và Tùy Hỷ

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay)

Chúng con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng đại Tăng, chúng con xin tri ân các bậc thiện tri thức đã giúp đỡ chúng con tu tạo. Xin tùy hỷ hết thảy chư vị trong cõi tâm linh đã ủng hộ đàn tràng và đã về đây tu tập Phật Pháp. (1 lễ)

13. Bạch Hạ Lễ

(Nếu hạ lễ thì thực hiện. Quỳ hoặc đứng, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này khóa lễ của chúng con đã kết thúc, chúng con xin hạ vật thực đã dâng cúng để chúng con xin thọ thực. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

HẾT