Kinh Đại Thừa 12 Tương Khế Với 108 Danh Hiệu Vô Cấu Của Thiên Nữ Đại Cát Tường

thumnail-the-gioi-toa-nang-312313

Trong một thời xa xưa, Đức Phật và tất cả các đại Bồ-tát sống ở Thế giới An Lạc. Chư Bồ-tát này bao gồm Quán Tự Tại Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, Trừ Nhất Thiết Cái Chướng Bồ-tát, Địa Tạng Bồ-tát, Phổ Quang Bồ-tát, Hư Không Tạng Bồ-tát, Kim Cang Thủ Bồ-tát, Trừ Nhất Thiết Bố Úy Bồ-tát, Trì Nhất Thiết Thanh Tịnh Cát Tường Bồ-tát, Trì Nhất Thiết Phước Tướng Bồ-tát, Trì Nhật Nguyệt Tam Thế Bồ-tát, Diệu Cát Tường Bồ-tát và nhiều vị Bồ-tát khác.

Khi Quán Tự Tại Đại Bồ-tát đến gần Đức Phật, Ngài cúi đầu đánh lễ và rút lui một bên. Cùng lúc đó, Thiên nữ Đại Cát Tường cũng đến, cúi đầu đánh lễ và đi quanh vòng quanh Đức Phật và tất cả các Bồ-tát khác, trước khi ngồi xuống một bên.

Khi nhìn thấy Thiên nữ Đại Cát Tường với sự trang nghiêm rạng ngời và ánh sáng Phật thu, Đế Thích, Phạm Vương và Hộ Thế Tứ Vương đều khen ngợi. Đức Phật lớn tiếng bảo Quán Tự Tại Đại Bồ-tát:

“Này Quán Tự Tại Bồ-tát! Nếu quân vương, hoàng tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thanh Tín Nam, Thanh Tín Nữ, Phạm Chí, vua chúa, thương gia hay nông dân nào thọ trì và tụng danh hiệu 12 tương khế và 108 danh hiệu vô cấu của Thiên Nữ Đại Cát Tường, thì dân chúng sẽ được giải thoát khỏi mọi sợ hãi và khổ đau. Mọi kẻ thù và nỗi sợ hãi từ người và phi nhân không thể gây hại. Họ sẽ được giàu có và thịnh vượng. Thiên nữ Đại Cát Tường sẽ luôn ở trong nước của những vị quân vương và vua chúa này.”

Tất cả những đại Bồ-tát khác cũng đồng thanh lời khen ngợi:

“Điều này thật tuyệt vời! Những lời này của Thế Tôn thật tuyệt vời. Ai thọ trì danh hiệu của Thiên nữ Đại Cát Tường sẽ được nhận phước lợi đó.”

Quán Tự Tại Đại Bồ-tát hỏi Đức Phật:

“Thế Tôn ơi! Thiên nữ Đại Cát Tường đã gieo trồng căn lành ở đâu?”

Đức Phật trả lời:

“Thiên nữ Đại Cát Tường đã gieo trồng căn lành ở nơi đại chúng Phật, Ứng Cúng và Chánh Biến Tri. Còn về quá khứ, có một thế giới mang tên Bảo Sanh. Trong đất nước đó, có một Đức Phật xuất hiện, là Bảo Hoa Công Đức Hải – Lưu Ly Kim Sơn – Kim Quang Minh Cát Tường Như Lai, Ứng Cúng và Chánh Biến Tri. Thiên nữ Đại Cát Tường đã gieo trồng căn lành ở nơi của Đức Phật và các Đức Phật khác.”

Nhờ thọ trì và tụng danh hiệu của chư Phật, Thiên nữ Đại Cát Tường đã đạt được thành tựu và nhận được sự ủng hộ của tất cả các Đức Phật. Nhờ đó, Thiên nữ Đại Cát Tường có thể giải thoát tất cả tội chướng, tiêu trừ mọi phiền não, biến mọi thân thể trở nên không cấu, triệu tập tài bảo và cốc mễ, giúp đồng bào thoát khỏi cảnh nghèo đói, và đánh bại tất cả quái vật và thế lực đen tối. Cô cũng có thể chấm dứt tất cả khổ não và tranh tụng, và đạt được Sáu Độ.

Danh sách những danh hiệu của chư Phật bao gồm:

 • Nam mô Cát Tường Mật Như Lai
 • Nam mô Hằng Hà Nhất Thiết Tân Khẩu Cát Khánh Cát Tường Như Lai
 • Nam mô Chiên Đàn Hoa Uy Tinh Quang Cát Tường Như Lai
 • Nam mô Phổ Biến Chiếu Diệu Thắng Đấu Chiến Cát Tường Như Lai
 • Và nhiều danh hiệu khác…

Nếu ai tụng danh hiệu và niệm danh hiệu của chư Phật, họ sẽ nhận được rất nhiều phước lợi.

Tất cả các Như Lai đã đồng ý với Thiên nữ Đại Cát Tường rằng:

“Trong đời tương lai, ông sẽ trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác ở Thế giới Cát Tường Bảo Trang Nghiêm. Ông sẽ là Cát Tường Maṇi Bảo Sanh Như Lai, Ứng Cúng và Chánh Biến Tri. Ở thế giới ấy, có rất nhiều báu vật thiêng liêng. Chỉ có Đức Như Lai mới chiếu sáng ở thế giới đó. Tất cả các Bồ-tát sống trong thế giới Phật đều có ánh sáng và tự nhiên đạt được sự sống thọ vô cùng. Trên kinh đôi sên tiếng Phật Pháp Tăng vang rộng. Tất cả các Bồ-tát sinh sống ở đó sẽ đầu thai trên đài hoa sen.

Những 12 tương khế và 108 danh hiệu vô cấu đó đã được tán thán bởi những gì?”

Đức Phật trả lời Quán Tự Tại Đại Bồ-tát:

“Đó là:

 1. Quán Đảnh của Tất Cả Như Lai
 2. Mẹ của Tất Cả Như Lai
 3. Mẹ của Tất Cả Trời
 4. Cát Tường của Tất Cả Như Lai
 5. Cát Tường của Tất Cả Bồ-tát
 6. Cát Tường của Tất Cả Hiền Thánh, Thanh Văn và Duyên Giác
 7. Cát Tường của Phạm Thiên, Kiên Cố Thiên và Đại Tự Tại Thiên
 8. Cát Tường của Tất Cả Vị Trời Thượng Thủ
 9. Cát Tường ở Tất Cả Nơi Đến
 10. Cát Tường của Tất Cả Trời, Rồng, Dạ-xoa, La-sát, Tầm Hương Thần, Phi Thiên, Kim Sí Điểu, Nghi Thần và Đại Mãng Xà
 11. Cát Tường của Tất Cả Trì Minh, Kim Cang Thủ và Trì Kim Cang
 12. Cát Tường của Hộ Thế Tứ Vương và Ngũ Bộ Tịnh Cư Thiên
 13. Cát Tường của Bát Diệu và Nhị Thập Bát Tú
 14. Oṃ Sāvitrī
 15. Dưỡng Mẫu
 16. Tứ Minh Cát Tường
 17. Cát Tường Quỷ Mẫu
 18. Thắng
 19. Tối Thắng
 20. Sông Hằng
 21. Tất Cả Cửa Bến
 22. Tất Cả Cát Khánh
 23. Vô Cấu Cát Tường
 24. Trừ Tất Cả Tội
 25. Vô Dật
 26. Nguyệt Cát Tường
 27. Nhật Cát Tường
 28. Tất Cả Diệu Cát Tường
 29. Cưỡi Sư Tử
 30. Trăm Ngàn Ức Bimbara Liên Hoa Trang Nghiêm
 31. Liên Hoa
 32. Đại Liên Hoa
 33. Liên Hoa Tòa
 34. Liên Hoa Tạng
 35. Trì Liên Hoa
 36. Cụ Túc Liên Hoa
 37. Vô Lượng Bảo Quang Minh
 38. Thí Tài
 39. Bạch
 40. Đại Bạch Liên Hoa
 41. Bạch Tý
 42. Trì Giữ Tất Cả Cát Khánh
 43. Trang Nghiêm Tất Cả Phước Thân
 44. Bậc Điều Nhu
 45. Bách Thiên Tý
 46. Bách Thiên Nhãn
 47. Bách Thiên Đầu
 48. Trì Chủng Chủng Gian Thác Maṇi Quan
 49. Diệu Sắc
 50. Chủng Chủng Sắc
 51. Danh Xưng
 52. Cực Danh Xưng
 53. Tịch Tĩnh
 54. Đa Vân
 55. Thanh Tịnh Phát
 56. Nguyệt Quang
 57. Nhật Quang
 58. Tác Đoan Nghiêm
 59. Cát Tường Khi Tất Cả Hữu Tình Trông Thấy
 60. Thánh Giả
 61. Y Hoa
 62. Hoa Tự Tại
 63. Cát Tường của Tất Cả Vua Núi Diệu Cao
 64. Cát Tường của Tất Cả Sông Ngòi
 65. Cát Tường của Tất Cả Nước Biển
 66. Cát Tường của Tất Cả Cửa Bến
 67. Cát Tường của Tất Cả Dược Thảo, Cỏ Cây, Tài Bảo và Cốc Mễ
 68. Ban Thí Vàng
 69. Ban Thí Ẩm Thực
 70. Sắc Thân Thanh Tịnh
 71. Bậc Diệu Sắc
 72. Bậc Tất Cả Như Lai Tự Tại
 73. Cát Tường Khi Tất Cả Thiên Chúng Trông Thấy
 74. Cát Tường của Diêm Vương, Thủy Thiên, Kubera và Vāsava Thượng Thủ
 75. Bậc Ban Thí
 76. Thực Giả
 77. Uy Quang
 78. Cụ Túc Uy Quang
 79. Phong Nhiêu
 80. Vinh Thịnh
 81. Tăng Trưởng
 82. Cao Thiên
 83. Pháp Cát Tường
 84. Y Xuân
 85. Hoàng Liên Tạng
 86. Bậc Từ Bi
 87. Y Trượng Phu Thân
 88. Tất Cả Thanh Tịnh Cát Khánh Thủ
 89. Bậc Trừ Tất Cả Những Việc Không Cát Tường
 90. Câu Triệu Tất Cả Phước Cát Tường
 91. Cát Tường của Tất Cả Địa Vương
 92. Cát Tường của Tất Cả Trì Minh
 93. Cát Tường của Tất Cả Quỷ, Dạ-xoa, La-sát, Ngạ Quỷ, Quỷ Hút Tinh Khí, Quỷ Úng Hình và Đại Mãng Xà
 94. Cát Tường của Tất Cả Thiên Cung Chư Thiên
 95. Cát Tường của Tất Cả Niệm Tụng Hộ Ma
 96. Diệu Cực Hỷ
 97. Phước Đức Du Hí
 98. Cát Tường của Tất Cả Tiên Nhân Thanh Tịnh
 99. Tất Cả Cát Tường
 100. Cát Tường của Tất Cả Cung Điện Tôn Thắng
 101. Cát Tường của Tất Cả Nghi Thần
 102. Cát Tường của Tất Cả Nhật Thắng
 103. Vô Tội Xứ Lưu Giả
 104. Ý Lạc
 105. Thích Duyệt Giả
 106. Kubera
 107. Ái Giả
 108. Pháp Vương Cát Tường

Ngôn ngữ chân ngôn của 108 danh hiệu trên là:

Oṃ vilokaya tāraya mocaya mama sarvaduḥkhebhyaḥ sarvapuṇyasambhārānāmukhīkuru svāhā| oṃ gaṅgādisarvatīrthānyāmuikhīkuru svāhā| oṃ sāvitryai svāhā| sarvamaṅgaladhāriṇyai svāhā| caturvedanakṣatragrahagaṇādimūrtyai svāhā| brahmaṇe svāhā| viṣṇave svāhā| rudrāya svāhā| viśvamukhāya svāhā| oṃ ni[gri]grini sarvakāryasādhani sini sini āvāhayāmi devi śrīvaiśravaṇāya svāhā| suvarṇadhanadhānyākarṣaṇyai svāhā| sarvapuṇyākarṣaṇyai svāhā| śrīdevatākarṣaṇyai svāhā| sarvapāpanāśanyai svāhā| sarvālakṣmīpraśamanyai svāhā| sarvatathāgatābhiṣiktāyai svāhā| sarvadevatā[bhi]mukhaśriye svāhā| āyurbalavarṇakarāyai svāhā| sarvapavitramaṅgalahastāyai svāhā| siṃhavāhinyai svāhā| padmasaṃbhūtāyai svāhā| sarvakṛtyakākhordavināśanyai svāhā ||

Nhờ 12 tương khế và 108 danh hiệu đó, số phận xấu sẽ biến mất, tội lỗi sẽ được xóa bỏ, phước lợi sẽ được gọi tới và mọi chuyện sẽ hoàn thành.

Nếu ai muốn thọ trì và tụng danh hiệu này, họ nên thức dậy sớm vào buổi sáng để thắp hương và dâng hoa cúng dường cho tất cả chư Phật. Sau đó, họ nên thắp hương và đọc Kinh này. Nếu làm như vậy, họ sẽ không lâu để nhận được sự giàu có, an lạc và ủng hộ từ tất cả các thiên đình và thành tựu mọi sự thành công.

Khi Đức Phật kết thúc việc giảng Kinh này, Quán Tự Tại Đại Bồ-tát, Thiên nữ Đại Cát Tường và tất cả các đại chúng, khi nghe lời Phật dạy, đã trở nên rất vui mừng và tin tưởng.