Nội dung và ý nghĩa của Thiện Nữ Thiện Chú

Nội dung và ý nghĩa của Thiện Nữ Thiện Chú

Theo hệ thống Phật giáo Bắc truyền, thường thì thần chú được trích ra khỏi Thập chú để chư Tăng Ni đại chúng trì tụng ở phần Hồi hướng của thời khóa Công phu khuya, sau khi tụng thần chú Thủ Lăng nghiêm, tán trống bài cầu nguyện chúc tụng, tán trống lạy tứ thánh, tán trống bài tam quy y; thần chú được vị Duy na, Duyệt chúng chủ trì điều hành chuông mõ tụng tại bàn thờ ngài Hộ Pháp. Trong các chùa xưa thường thì bàn thờ ngài Hộ pháp luôn được thờ đối diện với bàn thờ ngôi Tam bảo, nơi thờ Ðức Trung Tôn; các chùa đời nay thì thờ Hộ pháp ở một bên, do các vị xây chùa theo cấu trúc nhà thờ thiên chúa bên Tây bán cầu. Cũng có khi Tăng Ni, Phật tử kết khóa tụng chú đại bi, thì có phát nguyện tụng luôn 10 bài Thập chú trong đó có thần chú Thiện Nữ Thiên Chú.

Thần chú Thiện Nữ Thiên, cũng gọi là Thiện Nữ Thiên Chú hay Thiện Thiên Nữ Chú

Mười bài chú được trích trong bộ Ðại tạng kinh, Mật tông bên Trung Hoa, thần chú Thiện Nữ Thiên được trích từ trong bản Kinh Kim Quang Minh, nơi hàm chữ Hóa trong Ðại tạng, bài thần chú như vầy:

Bản 1:
Nam mô Phật đà, Nam mô Ðạt mạ, Nam mô Tăng già. Nam mô Thất lỵ, ma ha đề tỷ da, đát nễ dã tha, ba lỵ phú lầu na, giá lỵ tam mạn đà, đạt xá ni, ma ha tỳ ha ra dà đế, tam mạn đà, tỳ ni dà đế, ma ha ca lỵ dã, ba nễ, ba ra, ba nễ, tát lỵ phạ lật tha, tam mạn đà, tu bát lê đế, phú lệ na, a lỵ da, đạt mạ đế, ma ha tỳ cổ tất đế, ma ha di lặc đế, lâu phả tăng kỳ đế, hê đế tỹ, tăng kỳ hê đế, tam mạn đà, a tha a nậu, đà la ni. (Nhị Khóa hiệp Giải, bản dịch Ðức Pháp Chủ Khánh Anh)

Bản 2:
Nam mô Phật đà, Nam mô Ðạt mạ, Nam mô Tăng già. Nam mô Thất rị, ma ha đề tỷ da, đát nễ dã tha, ba rị phú lầu na, giá rị tam mạn đà, đạt xá ni, ma ha tỳ ha ra dà đế, tam mạn đà, tỳ ni dà đế, ma ha ca rị dã, ba nễ, ba ra, ba nễ, tát rị phạ lật tha, tam mạn đà, tu bát lê đế, phú lệ na, a rị da, đạt mạ đế, ma ha tỳ cổ tất đế, ma ha di lặc đế, lâu phả tăng kỳ đế, hê đế tỷ, tăng kỳ hê đế, tam mạn đà, a tha a nậu, đà la ni. (Kinh Tam bảo, bản dịch cư sĩ Ðoàn Trung Còn)..

Bản 3:
Pali
Namo Buddhàya, Namo Dharmàya, Namo Sanghàya
Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng
Namo Sri Mahà Devàya, Tadyathà
Quy y Cát tường đại thiên, chú nói như vậy
Paripurna, Cale, samanta Darsani
Hỡi đấng huyền năng hay ban bố sự viên mãn thù thắng
Mahà Vihara Gate, Samanta, Vidhàna Gate
Ðấng chủ tể đại tác nghiệp hay nhìn thấy khắp nẽo rộng lớn!
Mahà Karyapati, Suparipùre
Hãy khéo léo làm cho tất cả đều được đầy đủ
Sarvatha, Samanta, Suprati, Pùrna
Hãy khiến cho khắp tất cả mọi nơi đều được sự viên mãn thù thắng tối thượng.
Ayana, Dharmate, Mahà Vibhasite, Mahà Mattre
Hãy thể hiện lòng đại từ làm cho Lý Pháp tính tỏa sáng mầu nhiệm rộng lớn khiến cho con và chúng sanh được thích ứng với sự lợi ích chân chính.
Upasamhìte, He! Tithu, samgrhìte.
Samanta Artha Anupalani.
Mừng thay đấng biểu hiện của lòng yêu thương. Ðấng chân chính gìn giữ sự lợi ích. Hãy giúp cho con và chúng sanh đều gìn giữ được khắp mọi tài sản lợi ích.
Âm:
Nam mô Phật đà gia, Nam mô Ðạt mạ gia, Nam mô Tăng già gia.
Nam mô Thất lị, ma ha đề tỷ da, Ðát nễ dã tha,
Ba lị phú lầu na, giá lị, Tam mạn đà, đạt xá ni,
Ma ha tỳ ra ha dà đế, Tam mạn đà, tỳ ni già đế,
Ma ha ca lị dã ba nễ, Ba ra ba nễ,
Tát lị phạ lật tha, tam mạn đà, tu bát lê đế, phú lệ na,
A lị da, đạt mạ đế, Ma ha tỳ cổ tất đế, Ma ha di lặc đế,
Lâu phả tăng kỳ đế, Hê đế tỷ, Tăng kỳ hê đế,
Tam mạn đà, a tha a nậu, đà la ni
Mầu nhiệm thay hai bài thần chú

Ý nghĩa Thiện Nữ Thiên Chú

Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh, cũng gọi Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim, ghi lời của Bà Công Ðức Thiên, cũng gọi là Thiện Nữ Thiên nói và tự giới thiệu với đại chúng trong pháp hội: “Nơi phía Bắc có núi Tu di, ở giữa núi có vị Thiên chủ là Tỳ Sa Môn Thiên Vương, làm chủ một kinh thành tên A-Ni Mạn Ðà; giữa thành có một công viên tên là Công Ðức Hoa Quang; trong công viên ấy lại còn có một khoãnh vườn nữa rất sung túc tên là Kinh Tràng, vì công viên có lối kiến trúc bằng bảy thứ ngọc báu rất tốt, đó là chổ của tôi (Thiện Nữ Thiên) thường cư trú.

Thiện Nữ Thiên chính là một trong những hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát, thị hiện đứng trong hàng chư Thiên phát nguyện hành Bồ tát đạo, là một trong những vị Hộ pháp hộ trì cho những ai phát tâm thực hành hạnh nguyện Bồ tát lợi tha ở cõi ta bà nầy.

Vì muốn thành tựu cho những người trì tụng Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim được có đủ vật dụng như ý muốn, nên tôi Thiện Nữ Thiên nói lên thần chú “Thiện Nữ Thiên”.

Thần Chú Đại Bi: Viên ngọc của người cùng tử

Hiệu quả, đối với thần chú đây, hoặc những người siêng trì tụng, hoặc người nghe trì tụng, hoặc người phát tâm dâng hương hoa cúng dường thần chú; khi muốn cần thiết việc chi, đều được cung cấp đủ đầy, như: Vàng, bạc, ngọc ngà châu báu, thú gia cầm, ngũ cốc tất cả vật dụng, đều được phong nhiêu, đều được cung cấp đủ cả.

Sách “Một Trăm Ngày Niệm Phật & Một Trăm Bài Pháp” như là những đóa hoa khoe sắc thắm, những kỳ hoa dị thảo trong “Ðại công viên” của Bà “Thiện Nữ Thiên” làm trang nghiêm vẽ đẹp cho “Công Viên Công Ðức” của Bà. Một Trăm Bài Pháp như những cành Hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời Chơn lý, hướng mọi người và chúng sanh xuyên suốt lý chơn tu hành mà không xem thường pháp môn tu suốt mấy nghìn năm của Phật-đà thuyết giảng.

Ta bước đi bên chân trời xa thẳm
Ngắm nhìn hoa lặng lẽ ngát hương thơm
Giữa công viên “Thiện Nữ Công Ðức Thiên”
Màu xanh lá khoe sắc màu tĩnh lặng.