Tuyển Tập Những Bài Hát Thiếu Nhi – Cảm Âm Kalimba

thumnail-the-gioi-toa-nang-312313

Chào mừng các bạn đến với thư viện Kalinh Tab, nơi chúng tôi cung cấp đầy đủ các bài cảm âm và tab nhạc về Kalimba! Hôm nay, chúng tôi vui mừng giới thiệu đến các bạn một số bài hát thiếu nhi được yêu thích và sáng tác dành riêng cho đàn Kalimba. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy thông tin hữu ích về cảm âm nhạc Kalimba và các dịch vụ tuyệt vời mà chúng tôi cung cấp.

Cảm âm dạng nốt – Tab nốt “Chú Voi Con Ở Bản Đôn”

Tone thấp

Chú voi con ở Bản Đôn la-sol fa fa do do fa
Chưa có ngà nên còn trẻ con la do2 fa fa do do fa
Từ rừng già chú đến với người re re re fa sol fa do
Vẫn ham ăn với lại ham chơi fa re re do (do do do)

ĐK

Voi con ơi, voi con ơi do2 do2 do2 la la la
Mau lớn nhanh có đôi ngà to la do2 la do2 la-sol fa sol
Có sức đi khắp miền rừng xa la la sol sol-fa re fa sol
Kéo gỗ cho buôn làng của ta la do2 sol sol-fa re do fa

Tone cao

Chú voi con ở Bản Đôn mi2-re2 do2 do2 la sol do2
Chưa có ngà nên còn trẻ con mi2 sol2 do2 do2 la sol do2
Từ rừng già chú đến với người la la la do2 re2 do2 sol
Vẫn ham ăn với lại ham chơi do2 la la sol fa sol sol

ĐK

Voi con ơi, voi con ơi sol2 sol2 sol2 mi2 mi2 mi2
Mau lớn nhanh có đôi ngà to mi2 sol2 mi2 sol2 mi2-re2 do2 re2
Có sức đi khắp miền rừng xa mi2 mi2 re2 re2-do2 la do2 re2
Kéo gỗ cho buôn làng của ta mi2 sol2 re2 re2-do2 la sol do2

Cảm âm dạng số – Tab số “Chú Voi Con Ở Bản Đôn”

Tone thấp

Chú voi con ở Bản Đôn 6-5 4 4 1 1 4
Chưa có ngà nên còn trẻ con 6 1’ 4 4 1 1 4
Từ rừng già chú đến với người 2 2 2 4 5 4 1
Vẫn ham ăn với lại ham chơi 4 2 2 1 (1 1 1)

ĐK

Voi con ơi, voi con ơi 1’ 1’ 1’ 6 6 6
Mau lớn nhanh có đôi ngà to 6 1’ 6 1’ 6-5 4 5
Có sức đi khắp miền rừng xa 6 6 5 5-4 2 4 5
Kéo gỗ cho buôn làng của ta 6 1’ 5 5-4 2 1 4

Tone cao

Chú voi con ở Bản Đôn 3’-2’ 1’ 1’ 6 5 1’
Chưa có ngà nên còn trẻ con 3’ 5’ 1’ 1’ 6 5 1’
Từ rừng già chú đến với người 6 6 6 1’ 2’ 1’ 5
Vẫn ham ăn với lại ham chơi 1’ 6 6 5 4 5 5

ĐK

Voi con ơi, voi con ơi 5’ 5’ 5’ 3’ 3’ 3’
Mau lớn nhanh có đôi ngà to 3’ 5’ 3’ 5’ 3’-2’ 1’ 2’
Có sức đi khắp miền rừng xa 3’ 3’ 2’ 2’-1’ 6 1’ 2’
Kéo gỗ cho buôn làng của ta 3’ 5’ 2’ 2’-1’ 6 5 1’

Cảm âm dạng chữ – Tab chữ “Chú Voi Con Ở Bản Đôn”

Tone thấp

Chú voi con ở Bản Đôn A-G F F C C F
Chưa có ngà nên còn trẻ con A C’ F F C C F
Từ rừng già chú đến với người D D D F G F C
Vẫn ham ăn với lại ham chơi F D D C (C C C)

ĐK

Voi con ơi, voi con ơi C’ C’ C’ A A A
Mau lớn nhanh có đôi ngà to A C’ A C’ A-G F G
Có sức đi khắp miền rừng xa A A G G-F D F G
Kéo gỗ cho buôn làng của ta A C’ G G-F F C F

Tone cao

Chú voi con ở Bản Đôn E’-D’ C’ C’ A G C’
Chưa có ngà nên còn trẻ con E’ G’ C’ C’ A G C’
Từ rừng già chú đến với người A A A C’ D’ C’ G
Vẫn ham ăn với lại ham chơi C’ A A G F G G

ĐK

Voi con ơi, voi con ơi G’ G’ G’ E’ E’ E’
Mau lớn nhanh có đôi ngà to E’ G’ E’ G’ E’-D’ C’ D’
Có sức đi khắp miền rừng xa E’ E’ D’ D’-C’ A C’ D’
Kéo gỗ cho buôn làng của ta E’ G’ D’ D’-C’ A G C’ 

Cảm âm dạng nốt – Tab nốt “Chúc Bé Ngủ Ngon”

Tone thấp

Bé ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi sol mi do mi, mi fa mi do
Để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em do la la sol mi fa mi re re
Bé ơi ngủ ngoan, trong tiếng ru hời sol mi do mi, mi fa mi do
Vầng trăng đợi em cùng bay vào giấc mơ la do2 la do2, si do si re2 do2
À ơi à ơi, à à ơi la do2 la do2, la si do2

Tone cao

Bé ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi do2 la fa la, la si la fa
Để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em fa re2 re2 do2 la si la sol sol
Bé ơi ngủ ngoan, trong tiếng ru hời do2 la fa la, la si la fa
Vầng trăng đợi em cùng bay vào giấc mơ re2 fa2 re2 fa2, mi2 fa2 mi2 sol2 fa2
À ơi à ơi, à à ơi re2 fa2 re2 fa2, re2 mi2 fa2

Cảm âm dạng số – Tab số “Chúc Bé Ngủ Ngon”

Tone thấp

Bé ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi 5 3 1 3, 3 4 3 1
Để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em 1 6 6 5 3 4 3 2 2
Bé ơi ngủ ngoan, trong tiếng ru hời 5 3 1 3, 3 4 3 1
Vầng trăng đợi em cùng bay vào giấc mơ 6 1’ 6 1’, 7 1 7 2’ 1’
À ơi à ơi, à à ơi 6 1’ 6 1’, 6 7 1’

Tone cao

Bé ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi 1’ 6 4 6, 6 7 6 4
Để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em 4 2’ 2’ 1’ 6 7 6 5 5
Bé ơi ngủ ngoan, trong tiếng ru hời 1’ 6 4 6, 6 7 6 4
Vầng trăng đợi em cùng bay vào giấc mơ 2’ 4’ 2’ 4’, 3’ 4’ 3’ 5’ 4’
À ơi à ơi, à à ơi 2’ 4’ 2’ 4’, 2’ 3’ 4’

Cảm âm dạng chữ- Tab chữ “Chúc Bé Ngủ Ngon”

Tone thấp

Bé ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi G E C E, E F E C
Để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em F D D C A B A G G
Bé ơi ngủ ngoan, trong tiếng ru hời G E C E, E F E C
Vầng trăng đợi em cùng bay vào giấc mơ A C’ A C’, B A B D’ C’
À ơi à ơi, à à ơi A C’ A C’, A B C’

Tone cao

Bé ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi C’ A F A, A B A F
Để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em F D’ D’ C’ A B A G G
Bé ơi ngủ ngoan, trong tiếng ru hời C’ A F A, A B A F
Vầng trăng đợi em cùng bay vào giấc mơ D’ F’ D’ F’, E’ F’ E’ G’ F’
À ơi à ơi, à à ơi D’ F’ D’ F’, D’ E’ F’

Cảm âm dạng nốt – Tab nốt “Cháu Lên Ba”

Tone thấp

Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo
la sol fa, sol fa sol la
Cô thương cháu, thì cháu không khóc nhè
sol sol la, fa la sol la fa
Không khóc nhè, để mẹ trồng cây trái
sol la fa, do do fa sol la
Ba vào nhà máy, ông bà vui cấy cày
sol fa fa la, sol fa sol la fa
Là lá la la, là là lá la la
do la sol fa, do do la sol fa

Tone cao

Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo
do2 la fa la, la si la fa
Cô thương cháu, thì cháu không khóc nhè
si la la la, la si la sol sol
Không khóc nhè, để mẹ trồng cây trái
do2 la sol la, si do si do sol
Ba vào nhà máy, ông bà vui cấy cày
si sol sol la, si sol si la fa
Là lá la la, là là lá la la
do la sol fa, do do la sol fa

Cảm âm dạng số – Tab số “Cháu Lên Ba”

Tone thấp

Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo
6 5 4, 5 4 5 6
Cô thương cháu, thì cháu không khóc nhè
5 5 6, 4 6 5 6 4
Không khóc nhè, để mẹ trồng cây trái
5 6 4, 1 1 4 5 6
Ba vào nhà máy, ông bà vui cấy cày
5 4 4 6, 5 4 5 6 4
Là lá la la, là là lá la la
1 6 5 6, 1 1 6 5 4

Tone cao

Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo
1’ 6 4 6, 6 7 6 4
Cô thương cháu, thì cháu không khóc nhè
6 6 7, 5 7 6 7 5
Không khóc nhè, để mẹ trồng cây trái
6 7 5, 1’ 1’ 5 6 7
Ba vào nhà máy, ông bà vui cấy cày
6 5 5 7, 6 5 6 7 5
Là lá la la, là là lá la la
1’ 6 5 6, 1’ 1’ 6 5 4

Cảm âm dạng chữ – Tab chữ “Cháu Lên Ba”

Tone cao

Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo
C’ C’ G A A A G
Cô thương cháu, thì cháu không khóc nhè
C’ C’ G A A A G
Không khóc nhè, để mẹ trồng cây trái
D D D F G F C
Ba vào nhà máy, ông bà vui cấy cày
F F G A A A G
Là lá la la, là là lá la la
C A G F, C C A G F

Tone thấp

Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo
F F C C D D C
Cô thương cháu, thì cháu không khóc nhè
F F C C D D C
Không khóc nhè, để mẹ trồng cây trái
C C D E F F
Ba vào nhà máy, ông bà vui cấy cày
C C D E F F
Thóc vãi rồi nhặt ăn cho nhiều
F F C C D D C
Uống nước rồi là no căng diều
C C D E F F
Rồi cùng nhau ta đi chơi
C C D E F F

Trên đây là các cảm âm Tuyển Tập Những Bài Hát Thiếu Nhi cho đàn Kalimba. Hy vọng với cảm âm này, bạn có thể cover các bài hát này một cách tốt nhất và hay nhất. Nếu bạn có bất kỳ ý kiến hoặc đóng góp nào về bản cảm âm này, hãy để lại comment phía dưới.

Chúc các bạn thành công với Tuyển Tập Những Bài Hát Thiếu Nhi này nhé!

Tư vấn sản phẩm:
08.8858.8358 – 08.8958.8358

Phiêu âm nhạc mọi lúc mọi nơi – Đàn nhỏ gọn thuận tiện di chuyển – Nhiều mẫu mã, độc đáo

Xem tất cả sản phẩm:

Đàn Kalimba
Phụ kiện đàn Kalimba
Bảo dưỡng đàn Kalimba

Ship hàng toàn quốc tận nhà -> Kiểm hàng -> Nhận hàng -> Thanh toán

KaLinh – Chuẩn Chất Chill – Đàn Chất Lượng
Địa chỉ: 152 Nguyễn Văn Công, P.3, Q. Gò Vấp, TPHCM
Link Lazada : Shop KaLinh.com
Email: [email protected]
Youtube : KaLinh Kalimba
Hotline: 08 8858 8358 – 08 8958 8358