Tổng hợp bài Kinh Cứu Khổ Bạch Y Thần Chú

[Tổng hợp] Kinh Cứu Khổ Bạch Y Thần Chú

Kinh Cứu Khổ Bạch Y Thần Chú là một bài kinh thường xuyên được sử dụng khi thờ tượng Phật Quan Âm. Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu bạn tổng hợp bài kinh này một cách đầy đủ nhất.

Kinh Cứu Khổ Bạch Y Thần Chú

Tổng hợp bài Kinh Cứu Khổ Bạch Y Thần Chú

Tịnh – Khẩu – Nghiệp – Chân ngôn

Tu lị, tu lị, ma ha tu lị, tu tu lị, ta bà ha. (đọc 3 lần)

Tịnh – Thân – Nghiệp – Chân ngôn

Tu đa lị, tu đa lị, tu ma lị, tu ma lị, ta bà ha. (đọc 3 lần)

An Thổ địa – Chân ngôn

Nam mô tam mãn đà, một đà nẫm án tô rô, tô rô, địa vĩ ta bà ha. (đọc 3 lần)

Bạch y Quan Thế Âm Đại sĩ Linh cảm Thần chú

Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, quảng đại linh cảm Bạch – Y Quán – Thế – Âm Bồ – Tát. (đọc 3 lần)

Nam mô Phật, nam mô Pháp, nam mô Tăng, nam mô cứu khổ cứu nạn Quan thế âm Bồ tát, đát chỉ đá, ám dà hợp phạt đá, dà hợp phạt đá, dà hợp phạt đá, sa ha, thiên la thần, địa la thần, nhân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi thần.

Chung

KHÓA TỤNG KINH CỨU KHỔ

Tịnh pháp giới chân ngôn:

Ám Lam (21 lần)

Văn thù hộ thân chân ngôn:

Án sỉ lâm bộ lâm (7 lần)

Lục tự đại minh chân ngôn:

Án ma ni bát minh hồng (7 lần)

Đại phật đỉnh thủ lăng nghiêm chú:

Án a na lệ ty sa đề
Bề la bạt xà la đà lị
Bàn đà bàn đà nễ
Bạt xà la bang ni phấn
Hổ hân đô lư ưng phấn
Sà ba ha. (7 lần)

PHẬT THUYẾT CỨU KHỔ CHÂN KINH

Nam mô cứu khổ cứu nạn
Linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát
Bách Thiên vạn ức Phật
Hằng hà sa số Phật
Vô lượng công đức Phật
Phật cáo át Nan ngôn
Thử Kinh đại Thánh
Năng cứu ngục tù
Năng cứu trọng bệnh
Năng cứu bạch nạn khổ
Nhược hữu nhân
Độc tụng nhất Thiên biến
Nhất thân ly khổ nạn
Độc tụng nhất vạn biến
Toàn gia ly khổ nạn
Nam mô Phật lực uy
Nam mô Phật lực hộ
Sử nhân vô ác tâm
Linh nhân thân đắc độ
Hồi quang Bồ Tát
Hồi thiện Bồ Tát
A lốc Đại Thiên Vương
Chính thiện Bồ Tát
Ma hưu, Ma hưu
Thanh tịnh Tỷ khiệu
Quan sự đắc tán
Tự sự đắc hưu
Chư đại Bồ Tát
Ngũ bách A La Hán
Cứu hộ đệ tử (họ và tên) + người thân
Tất giai ly khổ nạn
Tự nhiên Quán Thế Âm
Anh lạc bất tu giải
Cần độc thiên vạn biến
Nhất thiết tai ương
Tự nhiên đắc giải thoát
Tín thụ phụng hành
Túc thuyết chân ngôn viết:

Kim ba kim ba đế
Cầu ha cầu ha đế
Đà la ni đế, ni a ca đế
Chân lăng càn đế
Bồ đế tát bà ha ( 3 lần)

NAM MÔ PHẬT, NAM MÔ PHÁP, NAM MÔ TĂNG

Phật quốc hữu duyên
Phật pháp tướng nhân
Thương, lạc, nga, tịnh
Chiêu niện Quán Thế Âm
Mô niệm Quán Thế Âm
Niệm niệm lòng tâm khởi
Niệm Phật bất ly thân (tâm)
Thiên la thần, điện la thần
Nhân ly nạn, nạn ly thân
Nhất thiết tai ương hóa vi trần
Án, a đô lặc kế sa bà ha (3 lần)

Quan âm đại sĩ
Tích hiệu viên thông
Thập nhị đại nguyện
Thệ hoằng thâm
Khổ hải độ mê tân
Cứu khổ tầm thanh
Vô sát bất hiện thân
NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)
(Đại chúng đồng niệm giải kết thần chú)

Giải kết, giải kết, giải oan kết
Giải liễu oan hòa hiệp tẩy tâm
Dịch lự phát kiền thành
Kim đốc Phật tiền cầu giải kết
Giải kết, giải kết, giải oan kết
Giải liễu tiền sinh oan trái nghiệp
Bách niên vạn kiếp giải oan thù
Vô lượng, vô biên đắc giải thoát
Giải liễu oan diệt liễu tội
Nguyệt kiến đương lai long hoa hội
Long hoa tam hộ nguyện tương phùng
Vô lượng bồ đề chân bất thoái
Án sỉ lâm, án bộ lâm diệt
Kim tra, kim tra, tăng kim tra
Ngô kim vị nhữ giải kim tra
Chung bất giữ giới, kết kim tra
Án cường chung cường, cát chung cát
Na ha hội lý hữu thù luật
Nhất thiết oan gia ly ngã thân
Ma ha bát nhã ba la mật
NAM MÔ GIẢI OAN KẾT BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

Thập Nhị Nguyện

Thập Nhị Nguyện

Nam mô hiệu viên thông, danh tự tại Quan Âm Như Lai, Quảng phát hoăng thệ nguyện. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. O (1 lạy)

Nam mô nhất niệm tâm vô quải ngại Quan Âm Như Lai, thường cư Nam hải nguyện. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. O (1 lạy)

Nam mô trụ sa bà U Minh giới, Quán Âm Như Lai, tầm Thánh cứu khổ nguyện. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. O (1 lạy)

Nam mô hàng tà ma trừ yêu quái, Quán Âm Như Lai năng trừ nguy hiểm nguyên. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. O (1 lạy)

Nam mô Thanh tịnh bình thuy dương liễu Quán Thế Âm Như Lai, cam lồ sái tâm nguyện. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. O (1 lạy)

Nam mô Đại từ bi năng hỷ xả, Quán Âm Như Lai, thường hành bình đẳng nguyện. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. O (1 lạy)

Nam mô trú da tầm vô tổn hại, Quán Âm Như Lai, thệ duyệt tam đồ nguyện. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. O (1 lạy)

Nam mô tạo vọng nam nham cầu lễ bái, Quán Âm Như Lai, già tỏa giải thoát nguyện. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. O (1 lạy)

Nam mô tạo pháp thuyền du khổ hải Quán Âm Như Lai, độ tận chúng sinh nguyện. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. O (1 lạy)

Nam mô tiền tràng phan, hậu bảo cái Quán Âm Như Lai, tiếp dẫn Tây phương nguyện. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. O (1 lạy)

Nam mô vô lượng Thọ Phật cảnh giới Quán Âm Như Lai – Di đà thụ kỳ nguyện. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. O (1 lạy)

Nam mô Đoan nghiêm thân vô tỷ trại, Quán Âm Như Lai – Qủa tu thập nhị nguyện. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. O (1 lạy)

Ý nghĩa của bài Kinh Cứu Khổ Bạch Y Thần Chú – những điều linh ứng

Bài Kinh Cứu Khổ Bạch Y Thần Chú mang rất nhiều ý nghĩa trong Phật pháp. Chính vì thế, được rất nhiều Chư tăng, Phật tử trì tụng thường xuyên. Bài kinh này mang lại rất nhiều điều linh ứng.

Chú này ví tụng 12.000 lượt, hay in cúng 1.200 quyển thời nhất cầu việc gì đều có hiệu nghiệm cả. Cầu con có con, cầu bệnh khỏi bệnh. Cầu tài có tài, cầu phúc có phúc, cầu tai qua nạn khỏi được tai qua nạn khỏi,…

Hy vọng với những thông tin chúng tôi cung cấp bạn có thể nắm rõ được các bài kinh chú cần thiết.

Tham khảo thêm: Tổng hợp kinh Quan Âm cứu khổ cứu nạn